Zleceniodawca

Links

Screenshots

Główne aspekty zintegrowanego zarządzania obszaru dorzecza
Główne aspekty zintegrowanego zarządzania obszaru dorzecza
Import geodanych
Import geodanych
Przeprowadzenie analizy wartości użytkowych
Przeprowadzenie analizy wartości użytkowych

nofdp IDSS

Wykonane prace: Koncepcja i wprowadzenie do eksploatacji oprogramowania, GIS, ekologia, 1D-Hydraulika
Opracowanie: 2006-2007
Technologie: Eclipse 3.3, GML, Observation & Measurement, WebMapService, WebFeatureService, (OpenGeospatial Consortium), Apache Tomcat, XML (JAXB, DocBook, xsltproc), OpenOffice, Google Earth

Program nofdp (nature-oriented flood damage preventionhttp://nofdp.bafg.de) jest koncepcją ekologicznej ochrony przeciwpowodziowej opracowaną w ramach programu EU INTERREG III B przez Ministerstwo Środowiska, Obszarów wiejskich oraz Ochrony konsumentów landu Hessen. Partnerami projektu są Politechnika Darmstadt, Państwowy Instytut Hydrologii (Bundesanstalt für Gewässerkunde), prowincja Noord-Brabant oraz Związek Wodny Brabantse Delta, Aa en Maas, Dommel i Mümmling.

Program nofdp IDSS (nature-oriented flood damage prevention Information and Decision Support System) został wymyślony specjalnie jako pomoc dla projektantów oraz organów decydujących o inwestycjach związanych z ochroną przeciwpowodziową i gospodarką wodną. Stworzony program stosowany jest w zakresie studiów wykonalności i umożliwia zintegrowane uwzględnienie obszarów zlewni ze zwróceniem szczególnej uwagi na takie aspekty jak: planowanie przestrzenne, gospodarka wodna i ekologia.

Program nofdp IDSS daje projektantom oraz organom decydującym o planowanych inwestycjach następujące narzędzia bazujące głównie na systemie GIS:

Tools

  • analizy obszaru projektowego (np. rozpoznanie niezgodności, oszacowanie potencjalnych jednostek wegetacyjnych, identyfikacja potencjalnych obszarów do retencji wody, propozycje wydajnych działań renaturyzacji na podstawie stanu wód powierzchniowych)
  • budowy modelu hydraulicznego - obliczenia mogą przebiegać alternatywnie przy pomocy oprogramowania SOBEK lub metody Flood Routing według Kalinin-Miljukov,
  • analizy ryzyka powodziowego,
  • planowania i definiowania wariantów,
  • rozwoju tych wariantów ze zwróceniem uwagi na obszary konfliktowe oraz ekologię (np. Ranking, Rating, Value Benefit Analysis, Cost-Effectiveness Analysis),
  • wspierania procesu komunikacji z innymi osobami opracowującymi projekt oraz publikacji (np. generowanie sprawozdania, interfejs Google-Earth) oraz
  • importu i eksportu danych projektowych w celu wymiany z innymi systemami zewnętrznymi.