Zleceniodawca

Screenshots

Wariant projektowy stworzenia grupy ostróg
Wariant projektowy stworzenia grupy ostróg
Porównanie wyników różnych wariantów obliczeń hydraulicznych
Porównanie wyników różnych wariantów obliczeń hydraulicznych
Automatyczne tworzenie sprawozdań projektowych włącznie z przedstawieniem na mapie, tabelami i tekstem.
Automatyczne tworzenie sprawozdań projektowych włącznie z przedstawieniem na mapie, tabelami i tekstem.

INFORM DSS

Wykonane prace: Koncepcja oraz implementacja systemu, rozwój oprogramowania, GIS, ekologia
Opracowanie: 2005-2007
Technologia: Eclipse 3.3, GML, Observation & Measurement, WebMapService, WebFeatureService, WebProcessingService, WebAuthenticationService, WebSecurityService (OpenGeospatial Consortium), Apache Tomcat, XML (JAXB, DocBook, xsltproc), OpenOffice

Państwowy Instytut Hydrologii (Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) tworzy w ramach badań nad hydrologią stosowaną system modelowy INFORM (Integrated FlOodplain Response Model Decision Support System). System ten umożliwia zintegrowane uwzględnianie procesów dla brzegu rzecznego. Celem jest określenie oraz ocena ekologicznego oddziaływania zmian w zalewisku. Na podstawie systemu modelowego INFORM rozwinięty zostanie system wspierania decyzji INFORM.DSS (DSS Decision Support System). Będzie on wykorzystywany jako narzędzie projektowe w Urzędzie Żeglugi Rzecznej i Śródlądowej. Użytkownicy INFORM.DSS będą interaktywnie definiować warianty przebudowy zlewni (np. ostrogi, pogłębianie dna, dopasowanie terenu w pasie nadrzecznym, przebudowa wałów, zmiany użytkowania) oraz modelować ich oddziaływanie na stan wody, jak i parametry ekologiczne. Obliczenia hydrauliczne będą przy tym bezpośrednio uruchamiane na serwerze INFORM.DSS Państwowego Instytutu Hydrologii (BfG). Modelowanie ekologiczne przeprowadzane zostanie przez grupę ekspertów BfG. INFORM.DSS integruje wszystkie te procesy włącznie z zarządzaniem danymi oraz przedstawianiem wyników w odniesieniu do położenia geograficznego rozpatrywanych wariantów.