BWK-Merkblatt 2/2001

BWK-Merkblatt 2/2001: Modele bilansu wodnego w gospodarce wodnej - Modele spływu powierzchniowego

Kalypso Hydrology

jest pakietem oprogramowania do symulacji pełnego globalnego bilansu wodnego. Uwzględnione są wszystkie procesy składowe takie jak: akumulacja śniegu, ewapotranspiracja, akumulacja wody gruntowej, tworzenie nowych przepływów wód podziemnych, spływ powierzchniowy, przepływ w strefie nienasyconej gruntów, przepływ wody gruntowej oraz transport falowy w korycie cieku.

KALYPSO NA jest koncepcjonalnym, wyznacznikowym, nieliniowym, szczegółowym modelem hydrologicznym (zobacz BWK-Merkblatt 2/2001).

się przepływu będzie przyjęty jako model jednowymiarowy, pionowy i odwzierciedlony na powierzchni hydrotopowej.

Koncepcja modelu opiera się na symulacji wszystkich procesów hydrologicznych jako elementów składowych, które są ze sobą połączone poprzez przepływy. Proces tworzenia się przepływu będzie przyjęty jako model jednowymiarowy, pionowy i odwzierciedlony na powierzchni hydrotopowej.

Do opisu koncentracji przepływu zgrupowane zostaną powstałe na powierzchni obszaru objętości przepływu oraz zsumowane przy uwzględnieniu charakterystycznych czasów przepływu po translacji oraz retencji jako odpływ częściowy powierzchni obszaru, a następnie przypisany do węzła w sieci koryta. Procesy zostaną przy tym zebrane jako procesy poprzeczne jednowymiarowe. Deformacja przepływu w korycie odzwierciedlona zostanie według metody Kalinin-Miljukov.

Do głównych obszarów zastosowania modelu spływu powierzchniowego należą określanie stanu planowania (z.B. renaturyzacja oraz intergacja działań retencyjnych) oraz prognozowanie powodziowe w prowadzeniu operacyjnym.